Image
Image
Image
Image

Poznaj nas bliżej

Nasze przedszkole

Przedszkole mieści się na osiedlu Milica przy ul. Sikorskiego 17 w miejscowości Skarżysko-Kamienna, w wolno stojącym, dużym budynku. Jego atutem jest okazały ogród wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na ogrodzonym terenie, spełniając tym samym wymogi bezpieczeństwa.
 
Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta.
 
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Przedszkole Publiczne nr 4 w Skarżysku- Kam. zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach, kursach i szkoleniach. Współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i logopedą.
Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Nasze przedszkole to miejsce w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Atmosferę domowego ogniska tworzymy również z pomocą naszych wspaniałych rodziców, którzy są naszymi przyjaciółmi i partnerami.

W naszym przedszkolu dbamy o prawidłowe żywienie naszych dzieci, dbając o to, by posiłki były zdrowe i zbilansowane, a jadłospis urozmaicony. Uwzględniamy również diety pokarmowe.

" Nikt nie rodzi się przedszkolakiem po raz drugi.
To czego nie zrobimy dla dzieci, nie zrobimy już nigdy."

Bezpłatne zajęcia dodatkowe:

Nasze przedszkole oferuje różnorodne zajęcia dodatkowe:

 • rytmika (w ramach podstawy programowej),

 • religia,

 • terapia logopedyczna,

 • język angielski (w ramach podstawy programowej),

 • warsztaty kulinarne,

 • zabawy sensoryczne i sensoplastyczne,

 • eksperymenty naukowe i zabawy badawcze.

Odpłatność:

Odpłatność za uczęszczanie dziecka do przedszkola należy wpłacać do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe przedszkola:

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
39 1560 0013 2406 9695 4000 0001

Zespół Placówek Oświatowych nr 4
26-110 Skarżysko - Kamienna
ul. Norwida 3
W tytule (opłata za przedszkole; imię i nazwisko dziecka, oddział, nazwa miesiąca za który uiszczana jest opłata)
Image
Image

Katalog metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.  Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
Metody czynne

Metody czynne

 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających
Metody oglądowe

Metody oglądowe

 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne
Metody słowne

Metody słowne

 • rozmowy,
 • opowiadania
 • zagadki
 • objaśnienia i instrukcje
 • sposoby społecznego porozumiewania się
 • metody żywego słowa

Nasza placówka w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wdraża elementy Planu Daltońskiego począwszy od najmłodszej grupy.

Image
Realizując plan daltoński w przedszkolu skupiamy się na rozwijaniu czterech głównych filarów:

- samodzielności;
- odpowiedzialności;
- współpracy;
- refleksji.

Podczas codziennej pracy wykorzystujemy wiele pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji planu daltońskiego:

- tablica zadań
- sygnalizator
- zegar daltoński
- kolorowe dni tygodnia
- plan dnia
- lista obecności
- kalendarz urodzin
- instrukcje "krok po kroku"
 
Plan daltoński doskonale przygotowuje najmłodsze dzieci do nauki w szkole oraz dorosłego życia. Przedszkolaki uczą się samodzielności nie tylko w zakresie czynności samoobsługowych, ale także w zakresie planowania swojej pracy, rozwiązywania problemów, organizowania swojego czasu. Dzięki współdziałaniu w parach i zespołach nabywają umiejętność współpracy.
 

 Ponadto korzystamy z metod:
 
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – w tej metodzie wykorzystywany jest dotyk, wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne. Stosowanie tej metody, rozwija u dziecka orientację w schemacie ciała, w przestrzeni, pozwala nawiązać kontakt wzrokowy, emocjonalny.
 • Metoda Pedagogiki Zabawy - pobudza do aktywności, przeżyć, interakcji w grupie posługując się różnymi środkami, słowo, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk. Pedagogika zabawy łączy m.in. muzykę z ruchem, dzieci odnajdują radość, poczucie więzi, wyzwala w nich aktywność, twórczość, pozwala wyrazić siebie, ułatwia uczenie się.
 • Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - umiejętności zdobywane poprzez własne działanie: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia a także dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania; rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, konstruowanie gier.
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz - założeniem Metody Dobrego Startu jest jednocześnie rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych.
 • Metoda I. Majchrzak, zwana – „wprowadzaniem dziecka w świat pisma” jest ciekawa i niestresująca dla dzieci. Jednocześnie uzyskiwane efekty przynoszą satysfakcję nauczycielowi. W trakcie pracy dzieci poznają świat pisma dzięki swojej ciekawości, którą wyzwalają nowe sytuacje i zadania proponowane przez osobę prowadzącą. Są też motywowane aktywnością kolegów. Zaletami tej metody są dowolność i dobrowolność podejmowania proponowanych zadań, a także atmosfera pozbawiona rywalizacji i współzawodnictwa podczas pracy.
 • Metoda ruchowa ekspresji twórczej R. Labana - u podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka.
 • Metoda C. Orffa – w tej metodzie wielkość radości sprawiają dzieciom tańce integracyjne. Umożliwiają one naszym dzieciom wyrażanie siebie, swoich emocji, zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, ruchu, kontaktu   z drugim człowiekiem.
 • Metoda projektów badawczych – umożliwienie dzieciom, dzięki ich własnej aktywności, poznawanie świata i rozumienie jego sensu. Praca tą metodą wyzwala w dzieciach to, co ukryte, pozwala wyciągnąć na światło dziennego, to czego być może nigdy byśmy nie zauważyli, wszystkie talenty, emocje, uczucia, przeżycia.
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Betti Strauss- polega na wykorzystaniu muzyki klasycznej w trakcie codziennych zajęć przedszkolnych. Dzięki prostym ruchom, krokom i interpretacjom instrumentalnym przedszkolaki oswajają się z muzyką klasyczną.  Słuchanie muzyki z wykorzystaniem tej metody integruje różne formy aktywności dziecka: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie z elementami pantomimy.
 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej- metoda  pracy, która wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu i spontanicznego działania. Poprzez ruch uaktywniamy zmysły, dzięki którym poznajemy otaczający świat.
 • Metoda M. Montessori, której towarzyszy idea „Pozwól mi zrobić to samemu”każde dziecko potrafi samodzielnie wykrzesać z siebie potencjał twórczy i poznawczy. Wystarczy… nie przeszkadzać.
 • techniki relaksacyjne,
 • techniki twórczego myślenia.
 
Zastosowanie wszystkich  tych metod w codziennej pracy i zabawie doskonale przygotowuje naszych wychowanków  do podjęcia obowiązku szkolnego.

Systemy motywacji stosowane w przedszkolu:

 • Ukazywanie dziecku jego mocnych stron.
 • Praca indywidualna z dzieckiem w celu wyrównania braków i dorównania rówieśnikom.
 • Pokazywanie ze dziecko potrafi więcej niż myśli.
 • Dostrzeganie i podkreślanie u dziecka nawet najmniejszych osiągnięć.
 • Dodawanie pewności siebie przez powierzanie dodatkowych zadań adekwatnych do możliwości.

System nagradzania dzieci

 • Pochwała w obecności innych dzieci.
 • Pochwała dla rodziców.
 • Pozwolenie na dodatkowe skorzystanie z atrakcyjnej zabawki.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu do zajęć.
 • Okazanie przez nauczyciela akceptacji i pochwały przez przytulenie pogłaskanie po głowie itp.

System konsekwencji

 • Rozmowa z dzieckiem ukierunkowana na rozwiązanie problemu.
 • Omówienie z rodzicami niepokojących zachowań dziecka.
 • Odsunięcie na chwilę dziecka od zabawy, celem przemyślenia niepożądanych zachowań dziecka.
 • Pozbawienie możliwości korzystania z atrakcyjnej zabawki na krótki okres czasu.
 • Omówienie nagannego zachowania z grupą dzieci.

Ponadto oferujemy naszym przedszkolakom:

 • cykliczne koncerty Filharmonii Świętokrzyskiej
 • przedstawienia teatralne w wykonaniu "Teatru Twórczego Rodzica"
 • przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów - wyjazdy do Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach.
Image
Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 17
tel.  (41) 39-00-780 wicedyrektor,
(41) 39-00-782 przedszkole - hol
 
Przedszkole Publiczne nr 4 im. Jana Brzechwy
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 17
tel.  (41) 39-00-780 wicedyrektor,
(41) 39-00-782 przedszkole - hol
 

Godziny otwarcia:

 •  poniedziałek- piątek od 6.30-16.30
©2021. Przedszkole Publiczne nr 4. Wszelkie prawa zastrzeżone